Hong Kong Christian leaders offer backing to Liu Xiaobo