Faithfully doubting religious and anti-religious dogmatism