Interfaith letter opposes lethal CIA drone strikes