Once-atheist Albania urged to return seized religious property