clinton: tsunami response will strengthen religious unity - news from ekklesia