Bushís hurricane prayer day stirs controversy - news from ekklesia